Zaměření stávajícího stavu

Nezbytným podkladem pro početí projektových prací a následného návrhu stavebních úprav a změn objektu je zaměření stávajícího stavu, případně digitalizace dochovalé dokumentace a zakreslení změn odpovídající skutečnému stavu.

Jednoduché zaměření je pasport stavby, ten slouží jako jednoduchá dokumentace popisující stručně stavbu, její konstrukce a obsahuje jednoduché výkresy. Se vznikem nového stavebního zákona je dnes vyžadován stavebními úřady při jakýchkoli stavebních změnách.

Podrobnější zaměření objektu je potřeba ve chvíli, kdy se jedná o složitější a technologicky náročnější stavby.

Základním výstupem zaměření je situace se zakreslením inženýrských sítí, půdorysy objektu, řez, pohledy, další potřebné výkresy.

Zpracování výkresů je především na základě požadavků klienta a chystaného záměru či dalšího využití.