Studie je základním kamenem projektu, z něhož je zpracováván další stupeň projektové dokumentace.

Slouží jako výchozí podklad pro plánování všech stavebních činností. Je důležité srovnat všechny myšlenky i záměr investora a prezentovat je v požadované formě, která poslouží pro další jednání. Ve studii především řešíme dispozici, umístění objektu na pozemku, jednoduché hmotové studie a připojení na komunikaci. V této fázi projektu navrhujeme optimální dispozici vzhledem ke světovým stranám.

Při studii ověřujeme na příslušném stavebním úřadě možnost zástavby na Vaší parcele (soulad s územním plánem a zastavovacími podmínkami), aby později nedocházelo ke komplikacím a získávají se stanoviska dotčených orgánů. Po důkladných konzultacích s investorem připravíme několik variant řešení. Nejvhodnější variantu dále podrobněji zpracováváme a po odsouhlasení provádíme další stupně projektové dokumentace.

Architektonická studie především obsahuje:

* textová část (popis stavby)
* situace (umístění stavby na pozemku, návrh připojení na komunikaci a inženýrské sítě)
* výkresy půdorysů (základní rozměry s popisem místností)
* řezy (výškové kóty podlaží, střech, terénu)
* pohledy (členění fasády)